Kérem várjon...

Jelenlegi hely

 

Szent András Sörfőzde Nyereményjáték Szabályzat (2020.11.25)

 

A „Békésszentandrási Szent András Sörfőzde” Facebook oldalon szervezett játékok részvételi szabályai (Játékszabályzat)

1. Az Agro-Flott Kft (telephely: 5561 Békésszentandrás, Szent András utca 11. , a továbbiakban: "Szervező") a “ Békésszentandrási Szent András Sörfőzde” elnevezésű Facebook márkaoldalon ("Márkaoldal") keresztül játékot szervez (továbbiakban: "Játék"), amelyben a jelen játékszabályzat (továbbiakban: "Játékszabályzat") 2. pontjában meghatározott személyek (vásárlók) (továbbiakban: "Játékos") vehetnek részt. A Játék végén 2 db, ajándékonként közel 5500 Ft értékű Szent András sörcsomagot sorsolunk ki azon Játékosok között, akik a nyereményjáték felhívó posztjában leírt feladatot teljesítik. (továbbiakban: "Pályázat"). A Játékosoknak mindezek mellett meg kell felelniük a Játékszabályzatban írt valamennyi feltételnek is. A Játékos a poszt alá kommenteléssel elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Játékszabályzatot.

2. A Játékban kizárólag azon természetes személyek vehetnek részt Játékosként, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek:

a) Magyarországon bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 18. életévüket betöltött természetes személy(ek).

3. A Játék minden esetben a játékfelhívó posztban közzétett időtartamban zajlik.

Az ezen időtartamon kívül, illetve nem, vagy nem megfelelően beküldött Pályázatok a Játékban nem vesznek részt.

1. A Játékban nem vehetnek részt:

a) a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1. § (1) 2. pontjában meghatározott hozzátartozói;

b) egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

1. A nyeremények sorsolása és átvétele:

A Szervező a Játékban, 2 azaz kettődarab, tíz üveg 0,5 literes sörből álló ajándékcsomagot sorsol ki a következő módon:

A Szervező a Játék időtartama alatt résztvevő Játékosok között 2020.11.30. hétfőn, 15:00 óra után sorsolja ki, hogy kik a Játék nyertese(i).

A nyertesek kiválasztásának módja:

A Lebonyolító által felállított háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással összesen a játék felhívásban meghatározott számú nyertes kerül kisorsolásra. A Szervező minden egyes sorsoláson összesen 10 (10) db tartaléknyertest sorsol ki. A sorsolások helyszíne (cím: 5561 Békésszentandrás, Szent András utca 11.).

A tartaléknyertesek jogosultak lehetnek az adott nyereményre, amennyiben a nyertes bármely okból nem veszi át nyereményét, vagy a Játékból a közzétett tartalmával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

Amennyiben a nyertes nem felel meg a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételnek, helyébe automatikusan a tartaléknyertes lép.

A Lebonyolító a nyerteseket a nyertes meghatározását követő 2 (kettő) munkanapon belül értesíti Facebook-üzenetben a Márkaoldalon, a vagy telefonon attól függően hogy a nyertes milyen eszközről rendelt korábban.

A nyeremények postai úton vagy a Szervező alkalmazottja által személyesen kerülnek átadásra a nyertes részére. Ha ezen együttműködésnek a nyertesek nem tesznek eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, ezért a Szervező felelősséget nem vállal.

Ha a nyertes korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint annak átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő minden költség, az adó kivételével, a nyertest terheli.

A Játék nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.

Jelen Játékszabályzatra és a Játékra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak. Bármilyen felelősségkizárás vagy felelősségkorlátozás a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényes.

Agro-Flott Kft 5561 Békésszentandrás, Szent András utca 11.

[2020.11.25.]

Elérhetőségek

SZENT ANDRÁS SÖRFŐZDE

5561 Békésszentandrás, Szent András utca 11.

TELEFON:

Rózsa Sörkert: +36-66-218-703,
Szent András Sörfőzde: +36-20-925-9410